Verkoopsvoorwaarden


 1. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt onze klant uitdrukkelijk de hierna bedongen verkoopsvoorwaarden. Deze gelden voor alle verkopen met en door ons aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijke geschriften desbetreffend van onzentwege. Feitelijke afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld door de klant, zelfs bij herhaling, rechtigen de klant niet zich daarop te beroepen en zijn in hoofde geen verworven recht. Afwijkende bedingingen op de bestelbons van onze klanten worden uitdrukkelijk als niet geldend erkend. Zij erkennen a contrario onderhavige verkoopsvoorwaarden als de regels het contract tussen onszelf en de koper regerend.
 2. Aanduidingen of prijzen in catalogi, folders, tarieven, diskettes, enz. dienen als inlichtingen te worden beschouwd. De prijzen die worden aangerekend zijn de prijzen van de dag.
 3. In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behouden wij ons het recht voor bestellingen, zelfs voorafgaandelijk door ons aanvaard, niet uit te voeren of, voorafgaand de aflevering, een waarborgsom te eisen, specifiek ten onzen gunste geconsigneerd, voldoende om de kostprijs van de levering te dekken.
 4. De goederen worden geacht steeds verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard in onze magazijnen. Ze reizen dienvolgens steeds op kosten en op risico van de klant, onafgezien de zending franco, fob of cif gebeurt.
 5. Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt aan de klant. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot ontbinding van de koop – verkoop ten onze nadele, noch tot schadevergoeding. Ingeval van overmacht zijn wij ontlast van onze verplichting tot leveren, zonder schadevergoeding.
 6. Voor bestellingen en leveringen beneden de 250.00 EUR EXCLUSIEF B.T.W., zijn wij gerechtigd voor administratiekosten een forfaitair bedrag van 10 EUR EXCLUSIEF B.T.W. in rekening te brengen, benevens eventuele portkosten.
 7. De verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de koopsom niet integraal is voldaan, zulks is zelfs het geval wanneer de geleverde goederen zijn doorverhandeld. In voorkomend geval gaat ons eigendomsrecht over op de doorverhandelde goederen. De koper erkent ondubbelzinnig dit beding van eigendomsvoorbehoud te aanvaarden en in voorkomend geval (beslag, faling, enz…) derden daarvan op de hoogte te zullen brengen.
 8. Alle klachten omtrent non-conformiteit van leveringen en facturen, dienen ons te bereiken 8 dagen, te rekenen vanaf de levering / verzending van de factuur. Klachten omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de levering / aanvaarding te worden geformuleerd. Elke klacht buiten deze termijnen gesteld is onontvankelijk. Alle klachten dienen ons schriftelijk toe te komen. Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op enige schadevergoeding. De verwerking van de goederen impliceert dat de klant geacht wordt de goederen te hebben aanvaard, zelfs voor verborgen gebreken. Klachten wegens niet-conformiteit, na verwerking, zijn dienvolgens niet ontvankelijk.
 9. De Betaling van de facturen dient op de overeengekomen vervaldag op onze zetel te geschieden. Indien er geen vervaldag werd gestipuleerd, dan zijn onze facturen betaalbaar contant binnen 8 dagen. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, een nalatigheidsinterest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis, steeds berekend vanaf de factuurdatum, op de hoofdsom incl B.T.W..
 10. Eventuele schriftelijk overeengekomen kortingen voor contante betalingen mogen slechts worden afgetrokken, zo alle voorgaande facturen door de debiteur zijn betaald, zelfs al is de eventuele vervaldatum nog niet aangebroken.
 11. Na het verzenden van een aanmaning per eenvoudige brief – e-mail – fax die zonder gevolg is gebleven, en onafgezien uitdrukkelijk andersluidende betalingstermijnen tussen partijen overeengekomen, is van rechtswege en zonder verdere inmorastelling de totaliteit van de schulden van de koper opeisbaar, zelfs al is de eventuele vervaldag van één of meerdere facturen nog niet aangebroken, en vervallen eventuele schriftelijk overeengekomen kortingen voor contante betaling.
 12. Bij gebreke aan betaling binnen de overeengekomen termijn is de klant bovendien van rechtswege, evenwel na een aanmaning, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% gerekend op de hoofdsom (inclusief B.T.W.), met een minimum van 150 EUR en een maximum van 3.000 EUR.
 13. Het trekken van wisselbrieven betekent geen schuldvernieuwing. Zulks impliceert dat, onafgezien de wisselverrichting, onderhavige verkoopsvoorwaarden integraal en volledig van kracht blijven. Wisselbrieven worden door ons aanvaard mits ze zijn geaccepteerd door de betrokkene en geavaliseerd door een derde, solvent persoon, ingeval de betrokkene geen fysisch persoon is, maar een morele. De vervaldag op de dito wisselbrieven zal nooit langer zijn als 90 dagen. In elk geval zal de koper de verdisconteringskosten ten zijnen laste moeten nemen, welke hem door ons afzonderlijk worden aangerekend.
 14. Eventuele garantie op de gefactureerde goederen geldt slechts in de mate dat deze garantie wordt gedekt door de fabrikant / leverancier en voor zover aan de garantievoorwaarden, gesteld door deze laatste, is voldaan.
 15. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden. Behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het gerechtelijk wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting , ons moeten dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied, waar wij onze maatschappelijke zetel houden.